Badania środowiska pracy – co to jest i w jakim celu się je wykonuje?

Badania środowiska pracy – co to jest i w jakim celu się je wykonuje?

Badania środowiska pracy są okresowo przeprowadzane w miejscach, gdzie występują szkodliwe czynniki fizyczne, biologiczne, albo chemiczne, które mogą wpłynąć negatywnie na zdrowie pracownika zakładu.

Okres

Wymogiem jest, aby badania środowiska pracy zostały przeprowadzone nie później, niż miesiąc od uruchomienia zakładu pracy. Dalsza częstotliwość wykonywanych badań jest uzależniona od stężenia NSD/NDN, które zostało stwierdzone w trakcie badań poprzednich. Do 0,5 wartości stężenia, mogą być one wykonywane raz w roku, a powyżej raz na dwa lata. Muszą być one również przeprowadzane za każdym razem, kiedy wejdą zmiany w zakładzie pracy, które mogą wpłynąć na wysokość stężenia czynników szkodliwych. Jeżeli jednak chodzi o czynniki rakotwórcze i mutagenne, to badania muszą być wykonywane raz na trzy albo sześć miesięcy, w zależności od stężenia NDS.

Laboratoria akredytowane

Badań środowiska pracy nie można zlecić pierwszej, lepszej firmie. Zgodnie z ustawą mogą się tym zajmować jedynie laboratoria, które dostały akredytacje w tym zakresie takie jak Laboratorium Badań Środowiskowych SMC. Tylko w momencie, kiedy brak takich laboratoriów w danym miejscu, to mogą je również przeprowadzać laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych, laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji albo laboratoria prowadzone przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, które uzyskały certyfikat kompetencji w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny zgodności. Wymogiem jest, że muszą one dysponować aparaturą do badań i pomiarów tych czynników.

Dodaj komentarz